Till innehåll på sidan

Kritiska studier i arkitektur

Kritiska studier i arkitektur undersöker arkitekturens historier, teorier, och diskurser. Arkitektur betraktas här som profession, disciplin och kulturuttryck. Viktiga frågeställningar berör arkitektonisk mening och representation, olika ideologiers och maktstrukturers påverkan på arkitekturen, och omvänt hur den i sig kan tänkas reproducera ideologiska system och maktstrukturer. Forskningsmetoderna är interdisciplinära och relaterar till såväl ett bredare humanistiskt fält såsom kulturkritiska studier, som konstnärligt gestaltande metoder.

Forskningen som bedrivs på KTH är internationellt uppmärksammad för sin konstnärligt experimentella hållning och för den framskjutna position inom feministisk arkitekturkritik som gruppen etablerat inom forskning och undervisning under namnet FATALE. Aktuell forskningsexpertis berör följande ämnen: Former för skrivande om arkitektur och landskap. På vilket sätt framställs platser och rum i text? Hur byggs rumsliga fantasier upp genom litteratur och arkitekturkritik i olika tider? Tolkning, iscensättning och produktion av arkitektur genom queerfeministiska metoder och performativitetsteori.

FATALE Salon: Anthology Works 2 – Shifting Perspectives
FATALE Salon: Anthology Works 2 – Shifting Perspectives at IASPIS

Dialogisk kartläggning och deltagande processer för platsaktivering och platsproduktion.
Ämnet har en avgörande betydelse för att utveckla den kritiska förståelsen av arkitektur som ett kulturellt fenomen i vid mening. Genom historiskt perspektiv och kritisk distansering till de samtida företeelser som producerar den arkitektur vi dagligen möter, griper forskningen aktivt in i samhällsdebatten och erbjuder konkreta verktyg för arkitekter och planerare att kritiskt värdera sin aktuella praktik.

Personal

Klicka på bilden för mer information om respektive person

Brady Burroughs

Länkar m.m.

FATALE

Architecture in Effect