Till innehåll på sidan

Kunskapskommunikation inom arkitekturforskning (7,5 hp/credits)

Kursen Kunskapskommunikation inom arkitekturforskning syftar till att introducera och diskutera såväl traditionell akademisk kommunikation såsom artiklar, rapporter och avhandlingar, liksom andra format och medier inom forskning och praktik.

Kursen diskuterar olika representationsformers egenskaper samt metodologiska och teoretiska implikationer. Inom kursen skall den forskarstuderande därmed utveckla en bred insikt i sambandet mellan medium, format och innehåll liksom sambandet mellan forskningsfråga, metod och medium.

Utöver detta ger kursen träning i kunskapskommunikation i olika format och medier samt för olika målgrupper. Till medier räknas såväl aktiva eller deltagande former (seminarium, föreläsning, performance) som externaliserade representationsformer (text, diagram, bild, objekt) liksom samspel dem emellan. Inom ramen för detta innebär kursen därmed en introducerande pedagogisk utbildning.