Till innehåll på sidan

Talare

Här hittar du mer information om dagens talare. Innehållet uppdateras löpande.

Moderator

Kris Johnson Jones
Kris Johnson Jones

Kris Johnson-Jones – Arwidssonstiftelsen

Kris Johnson-Jones, verksamhetschef på Arwidssonstiftelsen, har en bakgrund som kulturjournalist och har arbetat med redaktionellt ledarskap och digitala strategier på Bonnier Magazines & Brands i många år. Efter vidareutbildning inom hållbar utveckling arbetar hon i dag med stadsutvecklingsfrågor med fokus på folkhälsa och social hållbarhet. Redaktör och programledare för podcasten Arwidsson Talks.

Olika och jämlika?

Nils Björling
Nils Björling

Nils Björling – Chalmers Tekniska Högskola, Arkitektur och Samhällsbuggnadsteknik

Nils Björling är arkitekt och universitetslektor i stadsbyggnad på Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Pågående forskning och undervisning fokuserar på att utveckla teori och metod för att öka samspelet mellan lokal och regional planering. Av särskilt intresse är förändring av fysiska miljöer som befinner sig utanför den formella planeringens synfält. Målsättningen är att ge stöd i planering och stadsbyggnad för att hantera utmaningar som orsakas av ojämn geografisk utveckling, tilltagande polarisering och inkludera ett bredare fält av resurser och aktörer i förändringsprocesserna kring den gestaltade livsmiljön.

ProSHARE: Enhancing diversity, inclusion, and social cohesion through practices of sharing in housing and public space.

Meike Schalk
Meike Schalk

Meike Schalk – KTH, Arkitektur och Emma Holmqvist – Uppsala Universitet, Institutet för bostads- och urbanforskning

Meike Schalk is an architect, Associate Professor in Urban Design and Urban Theory, and Docent in Architecture at KTH School of Architecture. Her research on architecture and urban questions is transdisciplinary; it combines critical inquiry into discourses of sustainability, democracy, and participation in planning and design with practice-oriented research methods.

Emma Holmqvist
Emma Holmqvist

Emma Holmqvist is a researcher in Human geography. Primary research areas are residential patterns, residential segregation, migration policy, integration and sustainable urban planning. A common focus for these areas is the interest in how politics is implemented in reality, and how well different tools and strategies work to achieve set goals.

Vardagsrörelser i den urbana marginalen - rättvisa och jämlikhet i vardagens mobilitet

Tanja Joelsson
Tanja Joelsson

Tanja Joelsson - Stockholms Universitet, Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen

Tanja Joelsson är fil dr i genusvetenskap och docent i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes forskning rör familjers (föräldrars, barns och ungas) vardagsmobilitet och vardagsplatser, med särskilt fokus på frågor om makt, jämlikhet och rättvisa.  

Stadens livsvillkor

Ann Legeby
Ann Legeby

Ann Legeby – KTH, Arkitektur

Ann Legeby är professor i Tillämpad stadsbyggnad vid KTH Arkitektur. Forskningen fokuserar på stadsbyggandets sociala dimension och städers sociala logik. Segregation, stadsliv och jämlika livsvillkor är centrala forskningsteman. I forskningen utvecklas metoder och angreppssätt inom stadsrumsanalys för att adressera olika hållbarhetsaspekter. 

Låt tusen offentligheter blomma: så kan arkitektur bädda för stadens demokratisering

Nazem Tavilzadeh
Nazem Tavilzadeh

Nazem Tavilzadeh – Malmö Universitet

Nazem är lektor och docent i statsvenskap och forskar om politik, offentlig organisering och demokratiteori med fokus på styrningen av städer. Han har forskat och publicerat flertal texter om medborgardeltagande i offentligt beslutsfattande och om stadsutvecklingspolitikens dynamik och strukturer med fokus på medborgardialoger, segregation och politiken för hållbar utveckling.

Safe Space Collective

Paul-Antoine Lucas and Bui Quy Son
Paul-Antoine Lucas and Bui Quy Son

Paul-Antoine Lucas and Bui Quy Son – Oslo School of Architecture and Design

Paul-Antoine Lucas (b. 1993, France) and Bui Quy Son (b. 1993, Vietnam) are architects, designers, curators and teachers based in Oslo. They co-founded Safe Space Collective with Armelle Breuil and developed the “Safe Space” exhibition, podcast and zine series (2021) to investigate the plural meanings of diversity, representation and equity in architecture in Norway.

Adrià Carbonell
Adrià Carbonell

Adria Carbonell – KTH, Arkitektur

Adrià Carbonell is an architect and urbanist. He is a lecturer in architecture and a PhD candidate in Urban Design at KTH-Royal Institute of Technology. He is cofounder of the research collaborative Aside, where he writes on the interplay between architecture, territory, politics, and the environment. 

Matilde Kautsky
Matilde Kautsky

Matilde Kautsky – KTH, Arkitektur

Matilde Kautsky är arkitekt och doktorand vid KTH Arkitektur. Hon undersöker stadsbyggande i Stockholm med utgångspunkt i skolgårdar. Undersökningen berör hur normer formar skolgårdar, men även politiska beslut och stadsbyggnads- och arkitekturtraditioner. Bakomliggande frågeställning är hur stadsbyggande kan forma ett mer rättvist och jämlikt samhälle och samtidigt ta hänsyn till ekologiska aspekter.

Fokus Skärholmen – Stockholms stads profilprojekt för socialt hållbar stadsutveckling

Karin Ahlzén

Karin Ahlzén - Stockholms Stad

Karin Ahlzén är arkitekt SAR/MSA och jobbar på Exploateringskontoret i Stockholms stad. Hon leder arbetet med Fokus Skärholmen som är stadens profilprojekt för socialt hållbar stadsutveckling.

Karin har tidigare arbetat som fastighetsutvecklare på Akademiska Hus, bl.a. med flera projekt på KTH campus och innan det arbetade hon på White arkitekter som kontorschef på kontoren i Stockholm och Uppsala.

Örjan Sjöberg - Stockholms Handelshögskola

Arkitekturinstitutet

Anna Sundman

Anna Sundman – Theory Into Practice och Björn Ekelund – Warm in the Winter

Anna Sundman, Arkitekt SAR/MSA, är medgrundare och styrelseordförande till nystartade Arkitekturinstitutet. Samt medgrundare och VD för Theory Into Practice, ett arkitektkontor som kombinerar analys, design och innovation för att möta dagens samhällsutmaningar. Anna har bland annat utvecklat flera projekt inom fältet “delningsarkitektur” och samverkar nu med bostadsaktörer för att lansera delningsbostäder på den svenska bostadsmarknaden.

Architecture after COVID

Albena Yaneva

Albena Yaneva – University of Manchester

Albena Yaneva is Professor of Architectural Theory at the University of Manchester, UK. She is the author of several books, including Crafting History (2020), The New Architecture of Science (2020) co-authored with Nobel laurate in Physics Kostya Novoselov and Architecture after COVID (2023). Yaneva is the recipient of the RIBA President’s award for outstanding research.