Till innehåll på sidan

Vår Stad: Hur förändrar en kris våra vanor i staden? [Stockholm/Uppsala/Göteborg]

Just nu genomgår vi en kris till följd av spridningen av det nya Corona-viruset och sjukdomen covid-19. Många drabbas hårt på olika sätt. Vår rörlighet begränsas och tillgängligheten till viktiga funktioner i samhället reduceras. Vi ändrar vårt sätt att leva och det påverkar tillgängligheten till olika resurser och inte minst till varandra.

Bild: A Legeby

På KTH bedrivs forskning om hur vi genom planering och stadsbyggande kan nå mer jämlika livsvillkor och minska segregationen. Vi vill öka förståelsen för arkitekturens och den byggda miljöns roll i relation till vilka livsvillkor som skapas.
Med den här specifika enkäten vill vi samla underlag till forskning som syftar till att bättre förstå hur staden fungerar i en krissituation för sina invånare i olika delar av staden. Vi vill se hur olika skeenden kan påverka vår användning av staden och hur vi rör oss samt hur tillgängligheten till samhälleliga resurser därmed förändras.

Du får gärna gå in och svara på enkäten flera gånger i takt med

 att dina vanor förändras över tid.

Dina svar hanteras helt anonymt. Resultaten kommer att redovisas på övergripande nivå och som sammanslagna resultat. Enskilda svar kommer inte kunna urskiljas. Vi är intresserade av att fånga mönster i staden och inte individers beteenden. Data och resultat kommer användas för forskningsändamål inom KTH (inom Tillämpad Stadsbyggnad och Senseable Stockholm Lab). Respektive kommun som deltar kommer också kunna ta del av ett urval av data från den egna kommunen i analys- och utvecklingssyfte.

Exempel på redovisning av data och resultat (Bilder: A Legeby)

I studien ingår Stockholm, Uppsala och Göteborg. Klicka på länken nedan för att komma till din stad:

Stockholm: app.maptionnaire.com/en/8356/
Uppsala: app.maptionnaire.com/en/8360/
Göteborg: app.maptionnaire.com/sv/8393/

Ansvariga forskare på KTH är Ann Legeby  och Daniel Koch . KTH har avtal med Mapita som ansvarar för tjänst med webenkäten Maptionnaire. KTH ansvarar för enkätfrågor och inkommande svar.