Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Jämlik livsmiljö: Stadsbyggande för minskad segregation och ökad tillgänglighet

Projektet Jämlik livsmiljö syftar till att utveckla analysmodeller som möjliggör ökad förståelse för olika människors skilda förutsättningar att röra sig i staden. Detta för att möjliggöra såväl konkreta diskussioner genom visualisering av systemeffekter, liksom att därigenom kunna lyfta frågan till strategisk planeringsnivå där övergripande stadsstrukturer fastställs.

Om projektet

Projektet Jämlik Livsmiljö är finansierat av Vinnova inom ramen för en utlysning om Innovationer inom universell utformning och bedrivs som samverkansprojekt mellan KTH, Uppsala kommun, Funktionsrätt Uppsala län och Funktionsrätt Uppsala kommun. Uppsala kommun samfinansierar framförallt genom egen arbetstid. Projektet pågår 2020-2021.

Syfte och mål

Projektet handlar om att skapa förutsättningar för att bättre integrera tillgänglighetsutmaningar i stadsplaneringens tidiga skeden, framförallt till samhällsservice. Fokus ligger på social hållbarhet med inriktning social och rumslig segregation i relation till funktionsnedsättning, där universell utformning kommer stå i fokus för tillgänglighetsutmaningar på systemnivå för samhällsservice. En jämlik och jämställd tillgänglighet har stor inverkan på vardagslivets kvaliteter, vilket även är en mänsklig rättighet i enlighet med Agenda 2030.

Effekter och resultat

Projektet utvecklar rumsliga analyser om lokala tillgänglighetsutmaningar på systemnivå, med fokus på både svårigheter och möjligheter att få tillträde till olika funktioner, i projektet benämnt som samhällssystemtjänster. Metoderna öppnar för att inkludera ett brett spektrum av aspekter som påverkar tillgänglighet, även om projektets specifika fokus är funktionsnedsättningar. Resultaten ska bidra med kunskap om hur stadbyggande påverkar olika människors skilda tillgänglighet till resurser liksom metoder som utgör planeringsstöd för ett inkluderande samhälle.

Upplägg och genomförande

Projektet leds av KTH Arkitektur i samarbete med Uppsala kommun, Funktionsrätt Uppsala län och Funktionsrätt Uppsala kommun. Arbetet bedrivs via tre teman: (1) Modell & metod, (2) Praktik & vardag, (3) Process & kommunikation, vilka löper genom hela projektet. Syftet är att projektets parter ska ta sig an centrala frågeställningar på djupet liksom att föra samman dessa för att gemensamt precisera metoder med vetenskaplig och teoretisk robusthet, med sikte på praktisk tillämpning - inklusive hur olika styrdokument kan vidareutvecklas för att beakta/adressera tillgänglighetsaspekter.

Publikationer

Projektet har resulterat i en forskningsrapport som är en samling av övergripande resultat och rekommendationer underbyggda av tre delstudier och ett vetenskapligt paper. Rapporten finns i tryckt format, och både rapport och paper kommer finnas tillgängliga i KTH:s publikationsportal.

Hela rapporten återfinns här:

Delrapporter (ingår även i rapporten ovan) återinns här: