Till innehåll på sidan

Projektparter

Jämlik livsmiljö är ett samverkansprojekt där akademisk forskning och kommunal planeringspraktik integreras, stött av samverkan med ideella organisationer som är särskilt sakkunniga i de frågor projektet jobbar med.

KTH Arkitektur

KTH Arkitektur bedriver forskning inom stadsbyggnad som bland annat omfattar att utveckla analysmetoder baserat på digital information inklusive GIS för att visualisera komplexa interaktioner mellan användning, funktion, aktiviteter och stadsmorfologi. Analyser adresserar till exempel stadsform i relation till segregation och klarläggande av livsvillkor. Projektteamet vid KTH består av Daniel Koch, Docent och forskare i Arkitektur, Ann Legeby, Professor i Tillämpad Stadsbyggnad, och Björn Hellström, Professor i Stadsbyggnad.

Uppsala kommun

Uppsala kommun är del i projektet genom nyckelpersonerna Örjan Trapp och Lisa Klingwall. Kommunen har tidigare samarbetat med KTH i forskningsprojekt för utveckling av både analysmetoder och processer - erfarenheter som tillåter projektet att snabbt kan gå in på nya och innovativa angreppssätt, och hur och var praktik och vetenskapliga metoder/modeller kan integreras.

Funktionsrätt Uppsala län

Funktionsrätt Uppsala län är del i projektet genom nyckelpersonen Janne Wallgren, kanslichef/ombudsman, med erfarenhet från samarbete med forskningsprojekt vid bland annat Centrum för vårdens arkitektur, Chalmers; vana att bidra i forskningsfrågor gällande byggd miljö; kontextualisering i regionens utmaningar.

Funktionsrätt Uppsala kommun

Funktionsrätt Uppsala kommun är del i projektet genom nyckelpersonen Fredrik Larsson, ledamot; bidrar utöver sakkunskap i problemställningen också med kunskap om de specifika förutsättningar i kommunen (såväl planering som fysiska förutsättningar) som projektet kommer att arbeta med, liksom lokalt kontaktnät.