Till innehåll på sidan

Talare

Nationellt möte i Tillämpad Stadsbyggnad – 19 oktober 2023

Presentation av dagens program och talare

Kris Johnson-Jones, moderator

porträtt av Kris
Kris Johnson-Jones

Kris Johnson-Jones, verksamhetschef på Arwidssonstiftelsen, har en bakgrund som kulturjournalist och har arbetat med redaktionellt ledarskap och digitala strategier på Bonnier Magazines & Brands i många år. Efter vidareutbildning inom hållbar utveckling arbetar hon i dag med stadsutvecklingsfrågor med fokus på folkhälsa och social hållbarhet. Redaktör och programledare för podcasten Arwidsson Talks.

Den Byggda Formens Betydelse – introduktion till dagens tema

Lars Marcus, Professor i stadsbyggnad, Chalmers Tekniska Högskola

Lars Marcus är arkitekt och professor i Stadsbyggnad och leder forskargruppen Spatial Morphology Group (SMoG). Forskningen handlar om hur stad

Lars Marcus
Lars Marcus

ens rumsliga form, strukturerad genom arkitektur och stadsbyggnad, stödjer, ordnar och sätter gränser för människors vardag. I förlängningen skapar stadens form därmed förutsättningar för centrala samhällsprocesser som social integration, lokala marknader och ekosystemtjänster. Rumsmorfologi utgör således en form av teknologi som skapar rumsliga strukturer för andra urbana system. Han är också grundare och partner i konsultfirman Spacescape som utför stadsrumsanalyser, designstöd och policyutveckling åt kommuner, fastighetsägare och arkitektkontor.

Daniel Koch, docent och forskare, KTH Arkitektur

Daniel Koch är docent i arkitektur och forskare i stadsbyggnad vid KTH Arkitektur. Daniel leder

Daniel Koch
Daniel Koch

 forskningsprofilen Kritisk morfologi och rumsliga analyser (SAD), och är vice programansvarig för Mastersprogrammet i Hållbar samhällsplaner

ing och stadsutformning. Forskningen spänner brett över analyser av såväl komplexa byggnader som städer, med ett fokus på frågor om rumsmorfologi, modellering, identitetsbildning, makt, normer och samhällsstrukturer, utifrån ett arkitekturperspektiv.

Karl-Gunnar Olsson, Professor i arkitektur och teknik, Chalmers Tekniska Högskola

Karl-Gunnar Olsson är Professor i arkitektur och teknik och tidigare programansvarig för det dubbla ar

Karl Gunnar Olsson
Karl Gunnar Olsson

kitekt- och civilingenjörsprogrammet Arkitektur och teknik på Chalmers. Hans forskning är främst inriktad mot samspelet mellan arkitekter och ingenjörer i tidiga konceptuella skeden. Det innefattar digitala och fysiska representationer av strukturmekaniska mönster och verkningssätt samt beräkningsverktyg för konceptuell analys och simulering. Tillämpningar är såväl design av nya byggnader, med nya material och produktionsmetoder, som bevarande och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnadsverk. Han är författare till flera böcker inom strukturmekanik.

Boverket: Gestaltad Livsmiljö 

Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande i Rådet för hållbara städer, Boverket

Helena Bjarnegård är Sveriges riksarkitekt och har sin anställning på Boverket. Hon leder arbetet med implementering av Sveriges nationella policy för arkitektur, design, konst och kulturmiljö, ”Politik för gestaltad livsmiljö”, med offentliga

Helena Bjarnegård
Helena Bjarnegård

aktörer på alla nivåer och i hela Sverige som målgrupp. Helena är ordförande i styrgruppen för de fyra myndigheterna Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd som tillsammans har uppdrag inom området. Helena är även ordförande i Rådet för hållbara städer samt ledamot i bland annat Formas forskarråd och Trafikverkets arkitekturråd.

Boverkets initiativ - antologi

Caroline Stigsdotter, utredare/projektledare strategisk planering och gestaltad livsmiljö, Boverket

Caroline Stigsdotter är utredare/projektledare inom strategisk planering och gestaltad livsmiljö och har sin anställning på Boverket. Hon arbetar med nationella, regionala och kommunala planeringsfrågor och utmaningar med koppling process, policy

Caroline Stigsdotter
Caroline Stigsdotter

byggande och byggd form. Hon har varit involverad i Boverkets arbete kring politiken för gestaltad livsmiljö sedan 2015 då betänkandet för en ny politik för arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö remissades. Hon projektleder Boverkets arbete med att stötta kommuner i deras arbete med arkitekturstrategiskt arbete och har bland annat lett arbetet med vägledning kring arkitekturstrategier och arbetar nu med skriften ”Den byggda formens betydelse”.

4 inspel – den byggda formens betydelse utifrån olika discipliner

Anna Bengtsson, PhD lektor vid Institutionen för människa och samhälle, Sveriges Lantbruksuniversitet

Anna Bengtsson är PhD och lektor vid Institutionen för människa och samhälle. Landskapsarkitekt med fokus

Anna Bengtsson
Anna Bengtsson

 på evidensbaserad och hälsofrämjande design, samt design för målgrupper med särskilda behov. Arbetar med flertalet kurser på temat utemiljöns betydelse för hälsa och välbefinnande parallellt med forskning om evidensbaserad design och designprocesser. Utvecklar arbetsmodeller baserade på forskning om zoner och kvaliteter som främjar utevistelse och hälsofrämjande kontakt med utemiljö såväl inne som ute.

Ann Legeby, Professor i tillämpad stadsbyggnad, KTH Arkitektur

Ann Legeby är professor i tillämpad stadsbyggnad vid KTH Arkitektur, verksam inom forskning och

Ann Legeby
Ann Legeby

undervisning samt verksam i praktiken. Forskningen fokuserar främst på stadsbyggandets sociala dimension med intresse av den byggda miljöns förutsättningar för vardagligt stadsliv och samhälleliga processer. Stadsbyggandets roll i relation till segregation och ojämlika städer i staden är centrala och återkommande forskningsteman, som även omfattar att utveckla teorier och metoder för att analysera, modellera och visualisera städer där den byggda formen, dess konfiguration och dess egenskaper är i fokus.

Per Haupt, stadsbyggnadsstrateg, Dr., Arkitekt SAR/MSA , Strategisk planering, Samhällsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun

Per Haupt är arkitekt och stadsbyggare utbildad vid LTH och TU Delft, Nederländerna. Han doktorerade 2009

Per Haupt
Per Haupt

 i stadsbyggnad vid TU Delft. Sedan 2010 har han arbetat som offentlig arkitekt i olika roller, bland annat som stadsarkitekt i Eskilstuna. 2017-2021 var han adjungerad professor på BTH. Sedan 2017 är han stadsbyggnadsstrateg på Norrköpings kommun.

Fredrik Lindberg, Docent i naturgeografi, Universitetslektor vid Inst. för Geovetenskaper vid Göteborgs Universitet

Fredrik Lindberg är forskare inom stadsklimatologi där man undersöker hur utformningen av staden påverkar det lokala klimatet och detta i sin tur berör oss människor som bor och verkar i denna miljö. Fokus ligger främst på värmerelaterad problematik och hur detta

Fredrik Lindberg
Fredrik Lindberg

 påverkar sårbara grupper. Fredrik arbetar också med utvecklingen av användarvänliga klimatplaneringsverktyg, riktat mot både forskare och praktiker, för att öka förståelsen hur design inverkar på stadens lokala klimat. 

Praktikerperspektivet

Per Haupt, stadsbyggnadsstrateg, Dr., Arkitekt SAR/MSA , Strategisk planering, Samhällsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun