Till innehåll på sidan

Tillämpad stadsbyggnad

Genom en donation från Birthe & Per Arwidssons stiftelse inrättade KTH ett nytt ämne 2018; Tillämpad stadsbyggnad. KTH:s forskning i Tillämpad stadsbyggnad är den första stora satsningen i ämnet i Sverige.

Arwidssonprofessuren

Birthe & Per Arwidssons stiftelse är initiativtagare till inrättandet av Arwidssonprofessuren i Tillämpad stadsbyggnad. Stiftelsens donation på 20 miljoner kronor finansierar professuren samt doktorander och en så kallad postdoktor. Tillämpad stadsbyggnad utgår från Arwidsonstiftelsens tes om att ökad multidisciplinär samverkan i stadsutvecklingen bidrar till mer humana och hållbara livsmiljöer.

Ann Legeby är den första professorn på KTH inom ämnet tillämpad stadsbyggnad.

Satsningen på ämnet Tillämpad stadsbyggnad möjliggör en vidareutveckling av forskning inom stadsbyggandets tillämpning samt utveckling av den praktiknära forskning som bedrivs på KTH. Det innebär också en möjlighet att utveckla kunskap om hur vi bygger hållbara samhällen och vad det får för konsekvenser utifrån olika aspekter, såväl ekonomiska, miljömässiga som sociala och politiska. Målet är att brygga glappet mellan akademi och praktik och tydligare kunna prioritera hållbarhetsaspekter i stadsbyggandet.

Ann Legebys forskning handlar om stadsbyggnad med bland annat fokus på segregation, jämlika livsvillkor och stadsliv. Forskningen är inriktad på att undersöka hur den byggda miljön påverkar människors vardag och hur den byggda miljön påverkar sociala och samhälleliga processer. Flera av forskningsprojekten bedrivs i nära samverkan med kommuner, näringsliv och andra offentliga aktörer.